Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte i Spårvägens Tennisklubb 2022

Tisdagen den 26 april kl.18.00

Spårvägens Tennisklubb bjuder in till årsmöte i tennishallen. I samband med årsmötet bjuds på mat och tennisträning till alla på röstlängden efter mötet.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 8. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 9. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 10. Fastställande av balansräkningen/resultaträkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om nya stadgar
 13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
 14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
 15. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
 16. Val av två ledamöter till valberedning till nästa årsmöte, varav en sammankallande 
 17. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
 18. Fastställande av medlemsavgifter
 19. Motioner inkomna till styrelsen
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutning

Välkommen!

Styrelsen