Abonnemangsinformation

Spårvägens Tennisklubb tillhandahåller abonnemangstider. Helg- och kvällstiderna är fulla och Just nu kan du bara teckna abonnemang dagtid kl 10.00-15.00. För pensionärer ingår kaffe under dagtiderna. En säsong sträcker sig från 1 augusti till och med den 30 juni. Man betalar per halvår och det skickas ut två separata fakturor.

Abonnemangen förnyas årsvis och kan sägas upp av både innehavaren och klubben inför varje ny säsong. Abonnemangen kan inte överlåtas eller säljas.

Som abonnent behöver du vara medlem, och ett abonnemang ses som en förmån med ett ansvar då du har en fast tid varje vecka. Om du inte kommer måste du ledigställa tiden så att andra medlemmar kan spela. I det fall en abonnemangsbana står tom totalt 3 gånger, utan att den ledigställs, äger klubben rätt att säga upp abonnemanget omedelbart. Fullständiga villkor meddelas abonnenten vid tecknande av abonnemangstid.

För mer information, och för att teckna ett abonnemang, kontakta: frej.johnson(a)sparvagentennis.se

Kontraktsvillkor Spårvägens Tennisklubb

§ 1
Hyran skall erläggas två gånger under spelsäsongen enligt nedan och utgår vare sig abonnenten begagnar sig av förhyrd bana eller ej. Vårsäsongens inbetalning sker via faktura med förfallodag 31 januari. Höstsäsongens inbetalning sker via faktura med förfallodag 31 augusti. Medlemskap i Spårvägens Tennisklubb krävs för kontraktsinnehav. Även medspelaren kan teckna medlemskap då föreningen erbjuder olika rabatter, vilka man ej kan utnyttja om medlemskap ej är tecknat. Abonnenten är ej berättigad till återbetalning av erlagd hyra för ej utnyttjad speltid. Om Spårvägens Tennisklubb lyckas hyra ut friställd tid av abonnenten, erhåller abonnenten 100% av timpriset i form av ett digitalt klippkort. Om abonnenten inte nyttjar sin tid skall den ledigställas. I det fall abonnenten inte ledigställer tiden och banan står tom vid tre tillfällen, äger klubben rätt att med omedelbar verkan säga upp kontraktet.

§ 2
Spårvägens Tennisklubb ansvarar inte för inom anläggningen förkomna pengar, värdeföremål och effekter.

§ 3
Abonnenten ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare, att av Spårvägens Tennisklubb lämnade ordningsföreskrifter följs och att anläggningen med därtill hörande lösegendom inte förstörs eller vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom abonnentens eller dennes medspelare vållande är abonnenten ersättningsskyldig för detta.

§ 4
Spårvägens Tennisklubb förbehåller sig rätt att för klubbens tävlingar, och när man så finner erforderligt, disponera över genom detta kontrakt upplåten spelbana. Spårvägens Tennisklubb kan också byta spelbana på kontraktet vid behov. Spårvägens Tennisklubb skall vid inställd tid gottgöra abonnenten vad denne erlagt i hyra för spelbana som tagits i anspråk genom ett digitalt klippkort.

§ 5 
Vid force majeure såsom krig, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, eldsvåda, elavbrott, avbrott i den artificiella belysningen, eller annan omständighet varöver Spårvägens Tennisklubb ej råder, är Spårvägens Tennisklubb berättigad att uppsäga detta kontrakt till omedelbart upphörande. Vid avbrott vid händelse av force majeure är Spårvägens Tennisklubb inte ersättningsskyldig gentemot abonnenten i annan form än att återbetala vad abonnenten erlagt i förskott för tid efter avbrottets inträdande.

§ 6
Abonnenten äger inte rätt att överlåta, sälja eller hyra ut detta kontrakt. Adressförändring skall omgående anmälas till Spårvägens Tennisklubb.

§ 7
Om abonnenten bryter mot detta kontrakt, äger Spårvägens Tennisklubb rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan.

§ 8
Abonnemanget är en förmån som medlem i Spårvägen Tennisklubb och tecknas årsvis. Klubben och innehavaren kan årligen avsluta abonnemanget. Har skriftlig uppsägning av detta kontrakt icke skett senast den 31 maj, skall kontraktet anses förlängt en spelsäsong. En spelsäsong sträcker sig från 1 augusti till 30 juni. 

Uppsägning av kontrakt under pågående spelsäsong av abonnenten kan endast ske vid allvarlig sjukdom eller vid andra ytterst speciella fall som parterna kommit överens om. Uppsägningen är då en månad då banhyra debiteras. Skriftlig uppsägning krävs.