Integritetspolicy SPTK

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Spårvägens Tennisklubb, org.nr: 816400-2407, adress Kärrtorpsvägen 5, 121 55 Johanneshov (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen 
 • Föreningsadministration 
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet 
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 
 • Ansökan om bidrag 
 • Sammanställning av statistik och uppföljning 
 • Utbildningar arrangerade av föreningen 
 • Kontakt med medlem 
 • Besök på vår hemsida 
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier 
 • Videoanalys av träning och matcher 
 • Tillträdesförbud 
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Hantering av medlemskap i föreningen – Avtal 

Föreningsadministration – Avtal 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet – Avtal 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet – Avtal 

Ansökan om bidrag – Rättslig förpliktelse 

Sammanställning av statistik och uppföljning – Allmänt intresse 

Utbildningar arrangerade av föreningen – Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke 

Kontakt med föreningen – Intresseavvägning 

Besök på vår hemsida – Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsida och sociala medier – Intresseavvägning och ibland samtycke
Videoanalys – Intresseavvägning och ibland samtycke 

Kameraövervakningssystem – Berättigat intresse

Tillträdesförbud – Rättslig förpliktelse 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan – Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Kameraövervakning 

Kameraövervakningen syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom fastighetens olika delar. Att tillse en hel, ren och städad miljö för Spårvägens medlemmar och gäster och att stävja vistelse av obehöriga inom fastigheten. Inspelningen utgör ett stöd för vårt förebyggande arbete mot stölder och allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Hur länge sparas materialet?

Inspelat material sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som inspelning samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation, dock 7 veckor som längst. SPTK kan komma att spara inspelat material längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka klubbens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Vid polisanmälan och pågående polisiär förundersökning används lagring för att säkra bevismaterial för vidarebefordran till polismyndighet. Kamerorna spelar in ljud.

Vem har tillgång till materialet?

Endast särskilt utsedd personal har tillgång till materialet, samt polismyndighet där rättslig aspekt föreligger. Vid tekniska problem har vår IT-administratör rätt att komma åt inspelningarna.

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta klubbchefen för att utöva dina rättigheter.

Du har också rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till IMY, integritetsskyddsmyndingheten. Besök: www.imy.se

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du klubbchefen.