Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Spårvägens Tennisklubb kallar till årsmöte torsdag den 27 april kl 18.00 i tennishallen.

För att delta behöver du anmäla dig till årsmötet här: https://www.matchi.se/forms/UFUudxYhuEsVy5RJORSX

Vi kommer att bjuda på lättare mat och till alla som är med på röstlängden efter mötets slut, välkomna!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 8. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 9. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 10. Fastställande av balansräkningen/resultaträkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
 13. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
 14. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
 15. Val av två ledamöter till valberedning till nästa årsmöte, varav en sammankallande 
 16. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Motioner inkomna till styrelsen
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutning